Q&A

Locatie

Zorgvoorzieningen
Welke zorgvoorzieningen zijn er in de omgeving?
De zorgvoorzieningen zijn ruimschoots voorzien in de regio, denk aan Almere zelf, maar ook Laren, Bussum en Hilversum zijn op 10 tot 30 auto minuten bereikbaar. De huidige dichtstbijzijnde huisartsenpost ligt in Nobelhorst op enkele kilometers afstand.
Scholen
Welke scholen zijn er in de omgeving?
In Almere en in de regio zijn tal van schoolvoorzieningen aanwezig. Vanaf BSO, basis- en voortgezet onderwijs. Enkele voorbeelden: De Sterrenschool (BO) in Nobelhorst, Vrijeschool (BO) Almere, Montessori Almere en Huizen, Vrijeschool (BO) Bussum, Vrijeschool (BO) Hilversum, Democratische school in Soest, Sudbury school in Harderwijk. In Oosterwold is een initiatief gestart voor de oprichting van een staatsvrije vrije school (BO).

Zie scholen in Almere via www.almere.nl/leren.
Openbaar Vervoer
In de huidige situatie is Oosterwold op autoverkeer ingesteld. Het gebied is goed ontsloten. Op den duur kan het openbaar vervoer verbeteren. Er is onder andere ruimte gereserveerd voor een railverbinding (de Stichtse lijn). Of deze er komt is ongewis omdat het in sterke mate afhankelijk is van de inwonersdichtheid van Oosterwold.

Hieronder een overzicht van de huidige situatie.

Bussen
Buslijn 159 loopt tussen Almere en Harderwijk, opstapplaats aan de Vogelweg (2,5 km).
Buslijn 156 loopt tussen Almere en Hilversum, opstapplaats Waterlandseweg (4 km).
Buslijn 160 loopt van Almere naar Nijkerk, opstapplaats Waterlandseweg (4 km).
Begin 2019 is ook de loop- en fietsbrug over de Hoge Vaart en Waterlandseweg gereed. Dan ligt de opstapplaats voor lijn 156 en 160 op 1,5 km.

Treinen
Het dichtstbijzijnde treinstation is Almere NS (11 km), buslijnen 156 en 159, 160 rijden daar in 18 minuten naartoe. Station Hilversum ligt op 21 km, buslijn 156 rijdt daar in 26 minuten naartoe. Station NS Nijkerk (21 km), bereikbaar met lijn 160 in 34 min
Oosterwold
Wat voor gebied is Oosterwold?
Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde, aan weerszijden van de A27. Het is meer dan 4000 hectare en wordt voornamelijk gebruikt voor landbouw. Oosterwold ontwikkelt zich tot een woon- en werkgebied waarin ruimte is voor circa 15.000 woningen in landelijke woonmilieus. Dat komt neer op zo’n 12,5% van het gebied. Daarnaast is er ruimte voor kantoren en bedrijven, stedelijke voorzieningen en infrastructuur, maar het karakter van Oosterwold blijft in het algemeen groen en agrarisch.

De gebiedsinrichting wordt aan het eigen initiatief overgelaten. Dat betekent dat iedereen op elke plek een kavel mag uitzoeken. Behalve een aantal spelregels zijn er geen beperkingen wat betreft functies en kavelgroottes. Dat is uniek in Nederland.
Windmolens
Hebben de potentiële plannen voor grotere windmolens invloed op het wonen in Oosterwold?
Op dit moment staan langs de A27 windmolens. Er zijn plannen om de huidige windmolens in 2021 te vervangen door windmolens met een masthoogte van 150m en een tiphoogte van 220m. De plannen zijn overigens nog niet definitief. Door de plaatsing van deze molens kan Wilgenwold te maken krijgen met slagschaduw van de wieken.

Om je een goede indruk te geven: op de kortste dag (21 december) is er een uur slagschaduw (om 9:30 uur), op de langste dag (21 juni) minder dan een half uur (om 05:00 uur). En natuurlijk alléén bij zonnig weer. 

Bij het ontwerp is rekening (een wettelijke verplichting) gehouden met slagschaduw, zodanig dat het niet de woning in komt. Zo staan de woningen met hun groene ruggen in de richting van de molens. De glazen gevels zijn consequent afgekeerd van de windmolens. We onderzoeken tevens in hoeverre beplanting een barrière kan vormen voor de slagschaduw.

Omdat de windmolens langs de A27 geplaatst worden, vallen de geluidscontouren van de molens grotendeels samen met de snelweg. De geluidsoverlast van windmolens wordt daarmee deels gecompenseerd.
Vliegveld Lelystad
Klopt het dat er een nieuwe vliegroute gepland is die in de buurt van Oosterwold komt te liggen?
Ja, vliegveld Lelystad wil zich openstellen voor vakantieverkeer (Boeing 737 en Airbus 320). Wanneer het vliegveld naar zijn maximale capaciteit gaat (2025) kan er zo’n drie keer per uur een vliegbeweging zijn tussen 6:00 uur en 23:00 uur; dus niet ‘s nachts.

Bij westenwind gaat het om het opstijgen van vliegtuigen, zo’n 10 km ten noorden van de locatie. Bij oostenwind (40% van de tijd) is er aankomend landingsverkeer (op ruim 500 meter hoogte) op het Zeewoldense deel van Oosterwold. De geluidsbelasting in dat geval is minder dan  40 dB.
Stichtse Lijn
Op de planologische kaarten van Oosterwold staat een Stichtse Lijn ingetekend? Wat is dat?
Al in 2002 werd een eerste studie verricht naar een rechtstreekse spoorwegverbinding van Almere via het Gooi naar Utrecht. De zogenaamde Stichtse Lijn. In de plannen rondom de groei van Almere zoals deze vanaf 2008 werden ontwikkeld (de Schaalsprong) kreeg ook de Stichtse Lijn een plek. In de concept structuurvisie Almere 2.0 werd daarover geschreven:

“Almere wordt met de Utrechtse regio verbonden door capaciteitsuitbreiding van de A27 en de aanleg van een Stichtse lijn. Deze Stichtse lijn wordt in eerste instantie als een hoogwaardige openbaar vervoersverbinding ontwikkeld. Op termijn is deze lijn op te waarderen tot een railverbinding.”

De Stichtse Lijn maakt in de concept structuurvisie onderdeel uit van een verbinding van Amsterdam via het IJmeer (de IJmeerverbinding) naar Almere en dan door naar Utrecht langs de Stichtsebrug en het Gooi. In 2009 wordt, met het besluit om in Oosterwold in lage dichtheden te bouwen, door rijk en regio het volgende geconcludeerd “Nu het kabinet en de gemeente Almere hebben gekozen om geen grootschalige ontwikkeling in het oosten van Almere te laten plaatsvinden, is er onvoldoende aanleiding voor een Stichtse Lijn als railverbinding.” (bron: Randstad-besluiten: Amsterdam – Almere – Markermeer RAAM-BRIEF) In de rijksstructuurvisie die uiteindelijk over de groei van de stad en regio wordt vastgesteld is de Stichtse Lijn dan ook niet meer opgenomen. Hier is alleen de IJmeerverbinding opgenomen (een metro-achtig systeem) waarover een besluit genomen gaat worden als in de westelijke ontwikkeling van Almere (Almere Poort) meer dan 25.000 woningen boven het aantal van 2010 gebouwd zijn.

Is de Stichtse Lijn nu helemaal verdwenen?
Nee. Ergens in de ontwikkeling is een ruimtelijk een reservering gemaakt voor de Stichtse Lijn. Dat betekent dat de mogelijkheid van een Stichtse Lijn in de toekomst wordt opengehouden op een dusdanige manier dat de ruimtelijke ontwikkeling van de stad dat niet in de weg staat.

Op de plankaarten is deze reservering aangegeven. Er zijn 2 varianten: 1 variant dwars door de stad langs/door het Lumièrepark en Filmwijk en een variant waarbij de langs de binnenring een tracé is aangegeven. Beide varianten komen aan de noordkant van Nobelhorst/Almere Hout bij elkaar en lopen dan dwars door Oosterwold richting de Stichtsebrug.

De reservering voor de Stichtse Lijn betekent niet dat er (concrete) plannen voor de Stichtse Lijn zijn. Door een reservering te maken wordt voorkomen dat er dusdanige ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt dat de mogelijkheid voor een Stichtse Lijn vervalt.
Bij de ontwikkeling van Oosterwold kun je op de initiatieven kaart zien dat de reservering soms dwars door een initiatief heen loopt of er initiatieven tegen de gereserveerde ruimte aan worden ontwikkeld.

Bij al deze initiatieven wordt geen rekening gehouden met de daadwerkelijke ontwikkeling van de Stichtse Lijn op korte of middellange termijn.
Bezichtiging kavel
Is het mogelijk de kavels te bezichtigen?
Ja, het is mogelijk om op elk gewenst moment de locatie te bezichtigen. De exacte locatie is nog niet bekend, deze zal in overleg met de bewoners en gemeente gezamenlijk worden uitgezocht. Vraag de makelaar voor meer informatie over de actuele beschikbaarheid van kavels in Oosterwold.
Terug naar boven

Projecten in Oosterwold

Wilgenwold

Woning excl. grond
Vanaf € 302.500
Bekijk project

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Wilgenwold werkt samen met: